Условия за ползване на Turizam.bg


Цялата информация, съставянето и начина на подредба на Turizam.bg, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на Turizam.bg; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство. Използването на Turizam.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Turizam.bg си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. Turizam.bg не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия:

Turizam.bg; Информационен туристически каталог – , предоставящ безплатна информация и регистрация на информация по съответен начин; физически и юридически лица, представляващи каталога
• Условия – условия за използване на услугите на Turizam.bg
• Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Turizam.bg според настоящите Условия
• Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем – по смисъла на текста в Turizam.bg - всяко лице физическо или юридическо, предоставящо информация за туристически продукт.
• Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM; получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

1. Съгласие за ползване от Потребители

• Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на информационен туристически каталог Turizam.bg. Ако по някаква причина не приемате Условията на Turizam.bg, ще Ви помолим да напуснете.
• Всяко използване на Turizam.bg се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя и туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем, да ги спазва.
Turizam.bg си запазва правото на промяна на Условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите и Туроператори/Хотелиери/агенции за коли под наем, регистрирани в Каталога.
• Общите Условия са публикувани на видно място в интернет страницата на Turizam.bg и са достояние на всеки Потребител и Туроператор /Хотелиер /агенция за коли под наем.

2. Права и задължения на Turizam.bg.

Turizam.bg има право да изпраща съобщения до своите потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги.
Turizam.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Информационно туристическия каталог Turizam.bg или направени достояние на трети лица от Потребител и туроператор, хотелиер, агенция за коли под наем. и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Turizam.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
Turizam.bg има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, и ресурси, разположени от потребител и туроператор, хотелиер, агенция за коли под наем на сървъра на Turizam.bg, които са в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
Turizam.bg има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от потребител и туроператор, хотелиер, агенция за коли под наем чрез използване на предоставяните от Каталога услуги и в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
Turizam.bg има право по всяко време, без уведомяване на потребител и туроператор, хотелиер, агенция за коли под наем, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
•Освен ако не е изрично упоменато, Turizam.bg не е посредник при взаимоотношенията между Потребител и туроператор, хотелиер, агенция за коли под наем и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от информационния туристически каталог услуги.
Turizam.bg няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на Потребителя и туроператор, хотелиер, агенция за коли под наем.
Turizam.bg няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на туристическия информационен каталог, както и на регистрираните в него туроператор, хотелиер, агенция за коли под наем.
• С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугите, Turizam.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Каталога.

3. Употреба на Съдържание

• Съдържанието в Каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Turizam.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Turizam.bg и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.
Turizam.bg няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на туристическите предложения.
Turizam.bg няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
Turizam.bg не носи отговорност спрямо Потребителите, Хотелиерите/наемодателите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Turizam.bg
Turizam.bg няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
Turizam.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които Каталога предоставя на своите Потребители и Хотелиери/наемодатели
Turizam.bg не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на Каталога
• Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Turizam.bg във връзка с ползването на услугите от Потребителите и Хотелиерите/наемодателите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Turizam.bg.

4. Права и задължения на Потребителя

• Всеки Потребител, приел Условията на Turizam.bg, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в Каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
• Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Turizam.bg услуги.
• Всеки Потребител има правото да дава мнения, препоръки и предложения на Turizam.bg, с цел подобряване качеството на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му за ползване от Каталога.
• Потребител, който е приел Условията на Turizam.bg и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Turizam.bg
• Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
• Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
• Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.
• Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
• Потребителят е длъжен да обезщети Turizam.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на Turizam.bg, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Turizam.bg в нарушение на закона, настоящите oбщи Условия, добрите нрави или интернет етиката.
• Всеки Потребител има право да използва публикуваната информация за контакти на Хотелиери/наемодатели, техни предтставители или упълномощени от лица, единствено по предназначение. Потребителят се задължава да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

5. Права и задължения на Туроператори/Хотелиери/агенции за коли под наем

• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем, приел Условията за ползване на Turizam.bg, има правото да се регистрира с потребителско име и парола след попълването на он-лайн регистрационно заявление, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
• Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем, регистриран като Потребител на Turizam.bg, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им в Каталога.
• Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем, регистриран като Потребител на Turizam.bg, носи пълна отговорност за запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата.
• Всеки регистриран в Turizam.bg Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от Turizam.bg.
• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем има правото по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Turizam.bg услуги, както и да изтрива данни, снимков материал, аудио и визуални материали, графики и всякакъв вид информация в съответствие с желанията му.
• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем има правото да дава мнения, препоръки и предложения на Turizam.bg на адрес: team@ Turizam.bg с цел подобряване ефективността на услугите, качеството на ресурсите и информацията, предоставяна на Потребителите от Каталога.
• Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем, който е приел Условията на Turizam.bg и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на придобитите с регистрацията потребителско име и парола, както и на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Turizam.bg.
• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем има правото да въвежда самостоятелно или чрез упълномощени за това лица неограничен брой оферти в своя административен панел, достъпа до който е възможен само с въвеждането на потребителско име и парола.

6. Регистрация на Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем – потребителско име и парола

• Регистрацията на Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем става с попълване на он-лайн регистрационна форма от самия него или упълномощено за тази цел от него лице. Чрез регистрацията се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и въвеждане на информация за тях.
• При попълване заявлението за регистрация Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Turizam.bg данни. Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че той предостави неверни данни, Turizam.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
• Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем с условието на Turizam.bg да сложи надпис “Turizam.bg” върху всяка една снимка. В случай, че Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в Turizam.bg.

7. Публикуване на информация от Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем

• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове.
• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Turizam.bg, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
• Всеки Туроператор/Хотелиер/агенция за коли под наем е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реални оферти, както и снимков материал. Той има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране

© 2023 Turizam.BG. Всички права запазени
Отговорност за съдържанието на публикуваните оферти носят единствено техните автори!